071 565 2252

 

Mondzorg Jonker
Apollolaan 232
2341 AV Oegstgeest

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Mondzorg Jonker streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

NAW gegevens;

BSN;

Geslacht;

E-mailadres;

Telefoonnummer;

Gegevens betreffende uw gezondheid;

De naam van uw zorgverzekeraar;

De naam van uw andere zorgverleners;

Tijdstip en datum van uw afspraak;

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het bijhouden van uw medisch dossier;

Het inplannen van een afspraak;

Het uitvoeren van een behandeling;

Het verbeteren van onze dienstverlening;

het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;

het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;

het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);

het behandelen van geschillen;

het doen uitoefenen van accountantscontrole;

het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden.

Mondhygiënisten en andere medewerkers van Mondzorg Jonker zijn in beginsel gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;

degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;

onderzoekers;

zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is op grond van de Zorgverzekeringswet en de Wet marktordening gezondheidszorg

derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;

anderen, indien:

u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van minimaal 15 jaar na einde behandelrelatie uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Voor het versturen van medische informatie wordt vooraf toestemming aan u gevraagd. Verzending van persoonlijke gegevens vindt plaats via een beveiligde verbinding. Naast deze technische maatregelen is er binnen de praktijk een privacy beleid opgesteld.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Cookiebeleid ten behoeve van website Mondzorg Jonker

Op mondzorgjonker.nl maken wij gebruik van cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ook gebruiken wij cookies om te onderzoeken hoe wij het gebruik van onze website kunnen verbeteren. Zo houden wij bijvoorbeeld bij hoeveel mensen onze website hebben bezocht en welke onderwerpen populair zijn. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens via cookies en kunnen u of uw apparaat niet herkennen. In uw browser kunt u cookies verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/How-to-manage-cookiesin-Internet-Explorer-9

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies

Houd er wel rekening mee dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

 

Proclaimer

Wij hebben deze website met grote zorg tot stand gebracht en zijn verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Wij doen er dan ook alles aan om te zorgen dat de informatie duidelijk, actueel en betrouwbaar is. Als u toch iets ziet wat niet goed of verouderd is, dan horen wij dat graag. U kunt dit doorgeven via de contactpagina.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@mondzorgjonker.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 071-5652252. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Mondzorg Jonker
Apollolaan 232
2341 AV Oegstgeest

071-5652252 t.a.v.  A.E. Jonker